College Geldermalsen overleeft motie van wantrouwenDe tweede Lingebrug in Geldermalsen is definitief afgeblazen, er wordt ook geen bestemmingsreserve van 5 miljoen meer voor aangehouden, maar er wordt wel geld uitgetrokken om bestaande knelpunten op te lossen. Zie daar de belangrijkste uitkomsten van een tumultueus debat - mét motie van wantrouwen - over de zogenaamde 7e fase Randweg in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 april.door Louis van OortDat de tweede Lingebrug er niet komt, was in eerdere raads- en commissievergaderingen al duidelijk geworden.

Tijdens de vergadering van dinsdag ging het er vooral om of er nog een bestemmingsreserve moest worden aangehouden voor het geval de brug er later toch moet komen, vanwege de regionale functie van de Randweg. In het collegevoorstel werd een reserve van 5 miljoen aangehouden, maar daar ging de coalitie niet mee akkoord. En ook de PvdA niet, die samen met VVD, Dorpsbelangen en D66 een amendement inbracht. Daarin staat dat de tweede Lingebrug niet noodzakelijk is om de verkeersproblemen in Geldermalsen en Buurmalsen op te lossen. Bovendien zou de Randweg volgens een verkeersanalyse géén regionale functie hebben, zodat de bestemmingsreserve nergens voor nodig is. Dat geld kan dan terug naar de algemene reserve.De PvdA ging volgens Wim Timmermans mee met het amendement omdat een extra brug maar heel weinig vermindering van de verkeersdruk oplevert. ,,Voor 1000 auto's is zo'n brug wel wat duur. Je moet jezelf niet een te grote broek aantrekken.'' Blijft het obstakel van de verkeerskruising Klepel/Willem de Zwijgerweg en de problematiek van het verkeer in Buurmalsen, die met de 7e fase Randweg zouden worden aangepakt. Volgens de PvdA moet er wel geld worden uitgetrokken om die specifieke knelpunten te verhelpen, hetgeen aanzienlijk minder zou kosten dan die 5 miljoen. Ook dit werd in het amendement opgenomen.SGP en CDA reageerden furieus op het amendement en kwamen met een motie om toch vooral die 5 miljoen in kas te houden, omdat Geldermalsen zich anders als strategische partner van de provincie/regio zou diskwalificeren.

Het stopzetten van alle voorbereidingen op de Lingebrug wordt door beide partijen sowieso gezien als kapitaalvernietiging, vanwege de 1,5 miljoen euro aan kosten die al zijn gemaakt. Toen verantwoordelijk wethouder Ronald van Meygaarden duidelijk maakte dat een meerderheid van het college kon instemmen met het amendement - de burgemeester bleef wél achter het collegevoorstel staan - hield de SGP het helemaal niet meer droog en vielen de woorden 'geschokt' en zelfs valsheid in geschrifte. Voor dat laatste bood fractieleider Van Manen zijn excuses aan, maar hij wilde er maar mee aangeven dat hij de ,,draai van 180 graden'' van het college onverteerbaar vond. Daarmee doelde de SGP op een intern memo van 14 april waarin het amendement ,,ten stelligste'' werd ontraden.Toen het amendement met 15 tegen 6 stemmen werd aangenomen, kwamen SGP en CDA met een zwaar middel: een motie van wantrouwen, waarin wordt gesteld dat de ,,politieke verhoudingen tussen college en raad onherstelbaar beschadigd zijn door de ongeloofwaardigheid van de behandeling van de collegevoorstellen''. Maar beide partijen kregen verder geen steun, zodat de motie werd verworpen. Burgemeester Van Schaijck zegde toe dat er in de voorjaarsnota een raming komt van de kosten om de knelpunten verkeersveiligheid Buurmalsen en kruispunt Klepel/Willem de Zwijger op te lossen. Daarbij is wel enige haast geboden, want die voorjaarsnota moet er over 14 dagen al liggen.

bron: Het Kontakt