Nieuwe coalitie bekend bij gemeente Geldermalsen

Coalitie in Geldermalsen: Samen voor elkaar!


De gemeenteraad van Geldermalsen heeft op dinsdag 22 april 2014 het coalitieakkoord ‘Samen voor elkaar’ vastgesteld. De coalitieonderhandelaars, onder aanvoering van Ed Goossens van Dorpsbelangen, hebben het ‘samen voor elkaar’. De fracties Dorpsbelangen, SGP en CDA zijn het eens over de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van Geldermalsen de komende vier jaar en ook op langere termijn. Ze vormen samen een stabiele coalitie met een slagvaardige, gedisciplineerde en pragmatische aanpak. Daarbij werken ze samen voor ‐ en met elkaar, maar óók samen met de andere fracties in de gemeenteraad. Heel centraal staat voor de coalitie de samenwerking met de inwoners van de gemeente.

Wethouders:
De coalitie draagt als wethouders voor:
Ronald van Meygaarden (Dorpsbelangen), Ton van Maanen (SGP) en Niko Wiendels (CDA).

Enkele belangrijke punten uit het akkoord zijn:
Dorpsplannen basis voor toekomstvisie gemeente Geldermalsen
De coalitie ziet Geldermalsen als de rustige, groene Betuwse gemeente waar het goed wonen, werken en vertoeven is. De elf dorpen zijn in deze sfeer met elkaar verbonden. De dorpen en wijken vormen de basis voor de nieuwe toekomstvisie over de inrichting van de ruimte in de gemeente
Geldermalsen.

Inwoners verantwoordelijk voor elkaar en leefomgeving
Inwoners willen steeds meer zelf bepalen hoe hun dorp eruit ziet, op welke manier ze met elkaar leven en elkaar ondersteunen. Dorpen en wijken (in Geldermalsen en Beesd) krijgen daarom meer zeggenschap. De nieuwe sociale wijkteams maken werk van ‘Samen voor elkaar’ . Ze brengen zorg,
welzijn en vrijwilligersinzet bij elkaar.

Wonen voor starters, ouderen en mantelzorgers
Het akkoord beschrijft dat het dorpse karakter van de dorpen blijft behouden. Tot 2018 zijn er voldoende bouwlocaties in de gemeente. De gemeente gaat inspelen op de groeiende behoefte van mensen om in hun eigen woning te blijven wonen, ook als men zorg nodig heeft. Kleinschalig bouwen kan in alle dorpen, mits passend in het karakter van het dorp. Stevig wordt ingezet op verhoging van de kansen op de woningmarkt voor starters en mensen met lage inkomens.

Verkeer veiliger en toekomstbestendig
Verder onderzoek moet uitwijzen of een tweede brug over de Linge een noodzakelijk onderdeel is van een veilige verkeerssituatie in Geldermalsen, Buurmalsen, Meteren en Tricht. Op korte termijn krijgen vooral veilige schoolroutes aandacht.
Wat betreft de ontwikkelingen rond het spoor van Tricht naar Geldermalsen kiest de coalitie voor een raadsbreed gesteunde oplossing. Men zoekt actief contact met hogere overheden en andere betrokkenen.

Ontwikkelen werkgelegenheid
Werkgelegenheid in de gemeente verdient meer aandacht. De coalitie pakt de ontwikkeling van werkgelegenheid in de gemeente aan. Ze richt zich op de speerpunten agribusiness, toerisme en recreatie en logistiek. Ook geeft ze ruimte aan de lokale ondernemers in fruitteelt en alles wat daarmee samenhangt omdat dit samenhangt met de identiteit van de gemeente.

Financieel beleid en OZB
De coalitie voert een zuinig en realistisch financieel beleid. Verder afschrijven op de grondexploitatie wil men voorkomen. De samenwerkingsovereenkomst voor De Plantage breekt men niet open, ten gunste van de projectontwikkelaars.
De coalitie verhoogt de Onroerende zaak belasting (OZB) in deze raadsperiode niet. Als blijkt dat er exploitatieoverschotten zijn, volgt er een onderzoek naar de mogelijkheden om de OZB te verlagen. De gemeente zet zich actief in om de kosten voor begraven te verlagen en waarborgt waardige, voor iedereen toegankelijke begraafplaatsen.
De bouw – en exploitatiekosten van het Multifunctioneel Centrum en het Klokhuis in Beesd houdt de coalitie binnen de afspraken. Gemeentelijk vastgoed, ook onderwijsgebouwen, benut ze efficiënt en overtollig vastgoed stoot ze af.

Informatie:
Ed Goossens (Dorpsbelangen) (06 15641304)
Lourens van Bruchem (06 54337611)
Henk van Heusden (06 53904269)

Kijk hier naar het uitgebreide accoord.